Regulamin Promocji „Rozdajemy świąteczne prezenty!”

600x225

.

Regulamin Promocji „Rozdajemy świąteczne prezenty!”

.

 1. Niniejsza Promocja o nazwie „Rozdajemy świąteczne prezenty!” nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), jak również konkursem.
 2. Promocja „Rozdajemy świąteczne prezenty!” („Promocja”) jest organizowana przez Cador Consulting Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225929, NIP 586-21-38-650, Regon 193112440-00029, kapitał zakładowy 60 000 PLN.
 3. Promocja trwa od dnia 01.12.2015 do dnia 18.12.2015.
 4. Promocja jest adresowana do Uczestników, którzy w czasie trwania Promocji dokonają w Cador Consulting zakupu licencji komercyjnych oprogramowania: Solid Edge, NX, CAM Express, Teamcenter, Lantek, Femap.
 5. Uczestnik, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie wszystkie warunki, wskazane w niniejszym Regulaminie, jest uprawniony do otrzymania od Organizatora jednego z trzech prezentów :
  • 50% rabatu na szkolenie
  • CadMouse (więcej o CadMouse poniżej)
  • SpaceNavigator (więcej o SpaceNavigator poniżej)

  („Prezent”).

 6. Organizator wyda Prezent Uczestnikowi w  terminie 60 dni od dnia spełnienia wszystkich warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Urządzenie zostanie wysłane przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym Konkursu lub będzie przekazane osobiście. Uczestnik jest zobowiązany pisemnie potwierdzić odbiór nagrody.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanego Prezentu. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta.
 9. Wartość Prezentu w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.).
 10. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adresem Organizatora, z  dopiskiem „Reklamacja – promocja „Rozdajemy świąteczne prezenty!”.
 11. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, jak również opis przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres wskazany przez Uczestnika.
 12. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawа.
 15. Rabat na szkolenie obowiązuje przez 90 dni od dnia podpisania zamówienia.
 16. Aktualizacji podlega oprogramowanie starsze niż 24 miesiące.
 17. Prezent otrzymać można po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 1zł (plus VAT).

stopka

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.