Regulamin Promocji „SpaceMouse Wireless za złotówkę”

600x225

.

.

.

Regulamin Promocji „SpaceMouse Wireless za złotówkę”

.

 1. Niniejsza Promocja o nazwie „SpaceMouse Wireless za złotówkę!” nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), jak również konkursem.
 2. Promocja „SpaceMouse Wireless za złotówkę!” („Promocja”) jest organizowana przez Cador Consulting sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225929, NIP 586-21-38-650, Regon 193112440-00029, kapitał zakładowy 60 000 PLN.
 3. Promocja trwa od dnia 27.11.2014 do dnia 22.12.2014.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami ani warunkami specjalnymi.
 5. Promocja jest adresowana do Uczestników, którzy w czasie trwania Promocji dokonają w Cador Consulting zakupu nowej licencji komercyjnej oprogramowania: Solid Edge, NX, CAM Express, Teamcenter, Lantek, Femap oraz wyrażą chęć uczestniczenia w Promocji.
 6. Uczestnik, który w okresie trwania Promocji spełni wszystkie warunki, wskazane w niniejszym Regulaminie, otrzyma uprawnienie do zakupienia od Organizatora 1 sztuki SpaceMouse Wireless (“Urządzenie”)  za cenę promocyjną 1,00 zł netto + VAT.
 7. Organizator wyda Urządzenia wraz z licencją. Przesyłka zostanie nadana w pocztą kurierską. Za dzień wydania rozumie się dzień nadania przez Organizatora Urządzenia.
 8. Urządzenie zostanie wysłane przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Uczestnik jest zobowiązany pisemnie potwierdzić odbiór nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanego Urządzenia. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta.
 10. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adresem Organizatora, z  dopiskiem „Reklamacja – promocja „SpaceMouse Wireless za złotówkę!”.
 11. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, jak również opis przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres wskazany przez Uczestnika.
 12. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawа.

stopka

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.