Regulamin Promocji „Noworoczne prezenty!”

600x225

.

Regulamin Promocji „Noworoczne prezenty”

.

 1. Niniejsza Promocja o nazwie „Noworoczne prezenty” nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), jak również konkursem.
 2. Promocja „Noworoczne prezenty” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana przez Cador Consulting Sp. z o.o. (zwany dalej „Organizator”) z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225929, NIP 586-21-38-650, Regon 193112440-00029, kapitał zakładowy 60 000 PLN.
 3. Promocja trwa od dnia 13.01.2016 do dnia 05.02.2016.
 4. Promocja jest adresowana do Uczestników, którzy w czasie trwania Promocji dokonają w Cador Consulting zakupu pierwszej licencji komercyjnego oprogramowania: Solid Edge, NX, Femap.
 5. Uczestnik, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie wszystkie warunki, wskazane w niniejszym Regulaminie, jest uprawniony do otrzymania od Organizatora manipulatora SpacePilot Pro (producent: firma 3DConnexion) o wartości 1675zł (cena na dzień 13.01.2016) – („Prezent”).
 6. Organizator wyda Prezent Uczestnikowi w  terminie 30 dni od dnia spełnienia wszystkich warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Urządzenie zostanie wysłane przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym Konkursu lub będzie przekazane osobiście. Uczestnik jest zobowiązany pisemnie potwierdzić odbiór nagrody.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanego Prezentu. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta.
 9. Wartość Prezentu w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.).
 10. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adresem Organizatora, z  dopiskiem „Reklamacja – promocja „Noworoczne prezenty”.
 11. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, jak również opis przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres wskazany przez Uczestnika.
 12. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawа.
 15. Prezent otrzymać można po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 zł (plus VAT).
 16. W akcji mogą wziąć udział osoby, które zakupiły pierwszą licencję oprogramowania w firmie Cador Consulting (w dniach trwania promocji), a kwota zakupu licencji musi przekroczyć kwotę: 15 000 zł netto

stopka

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.