Regulamin Letniej Akademii Cador

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą „Letnia Akademia Cadora”(zwana dalej “Akademią”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Cador Consulting sp. z o. o., z siedzibą
  w Gdyni (81-969), ul. Czechosłowacka 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000225929, NIP: 586-21-38-650, REGON: 193112440 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Akademia organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Celem Akademii jest promowanie produktów CAD/CAM/CAE/PLM oraz rozpowszechnienie wiedzy z zakresu użytkowania oprogramowania Solid Edge i NX CAD oraz wspieranie celów strategicznych Cador Consulting sp. z o. o. poprzez kontaktowanie się w późniejszym niż Akademia terminie z uczestnikami w celach reklamowych
  i marketingowych. 
 5. Akademia będzie trwała od 15 lipca 2019r. do 25 sierpnia 2019r. Czas trwania Akademii zwany dalej będzie „Okresem Trwania”.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, skrócenia lub przedłużenia Okresu Trwania w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://cador.pl/letnia-akademia-cador.html oraz poprzez wykorzystanie kanałów mediów społecznościowych.
 7. Uczestnictwo w Akademii jest dobrowolne i bezpłatne.
 8. Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz uczestnictwo w Akademii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do konta w dowolnym momencie każdego Uczestnika Akademii, który naruszy zapisy niniejszego Regulaminu.
 10. Regulamin Akademii jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://cador.pl/letnia-akademia-cador.html

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKADEMII

 1. Akademia jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych, pracujących w sektorze cad/cam/cae/plm lub prowadzących działalność gospodarczą z podanego zakresu oraz studentów kierunków technicznych.
 2. Warunkiem przystąpienia do Akademii jest poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://cador.pl/letnia-akademia-cador.html
 3. Organizator na podstawie wypełnionego formularza będzie przyznawał dostęp do Strefy wsparcia Uczestnikowi.

§3 PRZEBIEG AKADEMII

 1. Uczestnik, który pobierze ze wskazanych przez konsultanta, działającego w imieniu Organizatora, stron internetowych producenta oprogramowania, pobierze/zainstaluje/zarejestruje się
  w chmurze (w zależności od oprogramowania) bezpłatne wersje testowe programów NX CAD, Solid Edge, zostanie mu założone konto w Strefie wsparcia Cador Consulting.
 2. Od dnia aktywacji wersji testowej Uczestnikowi zostaną przyznane benefity wynikające z bycia kursantem Akademii:
  1. Trzy godziny wsparcia online z działem inżynierów Organizatora
   a) Kontakt online będzie odbywał się przy pomocy wysyłanych wiadomości tekstowych z wykorzystaniem formularzy w Strefie wsparcia.
   b) Dział Inżynierów będzie miał 24 godziny na udzielenie odpowiedzi Uczestnikowi drogą internetową, z zastrzeżeniem, że soboty i dni ustawowo wolne od pracy nie wliczają się
   w podany cykl dwudziestu czterech godzin. Ponadto na pytania zadane między 14, a 18 sierpnia Dział Inżynierów będzie udzielał odpowiedz od 19 sierpnia.
  2. Dostęp do materiałów video dostępnych w Strefie wsparcia. Materiały video będę systematycznie publikowane.
   a) Uczestnik będzie miał możliwość obejrzeć filmy, jak również pobrać je i użytkować wyłącznie na własny użytek i wyłącznie do celów edukacyjnych.
   b) Jakiekolwiek użycie filmów instruktażowych pobranych
   ze Strefy wsparcia przez Uczestników poza celami wskazanymi w niniejszym Regulaminie są zabronione i będą stanowiły podstawę naruszenia prawa, w tym na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z d. 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 1994r. nr 24 poz. 83 wraz z późn. zm.).
 3. Benefity opisane w §2, ust. 2, pkt. 2.1, 2.2., 2.3 zostaną przyznane na okres 30 dni (wliczając soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, obowiązujące na terenie RP).
 4. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących danych: imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, nazwy firmy lub instytucji (jeśli jakąś reprezentuje).
 5. Po zakończeniu Akademii Organizator gwarantuje Uczestnikowi możliwość skorzystania z promocyjnej oferty na zakup produktów
  u Organizatora:
  1. Uczestnicy, którzy zakupią u Organizatora licencję na oprogramowanie do 15 września 2019r. włącznie:
   a) będą mogli zakupić w promocyjnej cenie 1 PLN netto sprzęt 3D Connexion: Cadmouse z podkładką lub manipulator Spacemouse (do wyboru przez Uczestnika)
   oraz
   b) dostaną 50% rabatu na szkolenie organizowane w ramach Pomorskiego Centrum Szkoleń Inżynierskich.
  2. Uczestnicy, którzy zakupią u Organizatora licencję na oprogramowanie do 15 grudnia 2019r. dostaną 25% rabatu na szkolenie organizowane w ramach Pomorskiego Centrum Szkoleń Inżynierskich.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez wysłanie formularza Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Cador Consulting Sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, tel: 58 782 02 80, fax: 58 782 02 81, e-mail: biuro@cador.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy z kontrahentem,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę,
  • wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
 8. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych, w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego.
 13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

§5POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie i zakresie. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej https://cador.pl/letnia-akademia-cador.html
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akademii, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet.
 4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, próby wyłudzenia możliwości skorzystania z promocji oraz innych działań sprzecznych z ideą i celem Akademii, danemu Uczestnikowi nie będzie przysługiwała Promocja, nawet mimo wcześniejszego jej przyznania. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu jej równowartości w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Organizatora.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie unieważnione lub uznane
  za niezgodne z prawem, zostanie ono wydzielone z niniejszego dokumentu, a pozostałe postanowienia zostaną utrzymane w mocy.
 6. Akademia, której warunki zostały określone przez Organizatora w niniejszym Regulaminie, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym”, „loterią promocyjną” ani „grą”, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania), ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do przedmiotowej ustawy.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące Akademii należy zgłaszać do Organizatora drogą pisemną
  na adres marketing@cador.pl w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akademii.
  W tytule e-maila należy wówczas podać: „Reklamacja – Akademia”. Ponadto osoba zgłaszająca reklamację powinna podać swoje dane, adres do korespondencji oraz dokładny opis reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data nadania korespondencji e-mail. Rozpatrywanie reklamacji leży w gestii Organizatora.
 8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 lipca 2019r.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.