Regulamin Wiosenna promocja: Kup Solid Edge ST8 i odbierz prezent

Regulamin promocji:

 1. Niniejsza Promocja o nazwie „Wiosenna promocja: Kup Solid Edge ST8 i odbierz prezent” nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), jak również konkursem.
 2. Promocja „Wiosenna promocja: Kup Solid Edge ST8 i odbierz prezent” („Promocja”) jest organizowana przez Cador Consulting Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Gdyni przy ul.  Czechosłowackiej 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225929, NIP 586-21-38-650, Regon 193112440-00029, kapitał zakładowy 60 000 PLN.
 3. Promocja jest adresowana do Uczestników, którzy w czasie trwania Promocji dokonają zakupu licencji komercyjnych (pakiety sieciowe – licencja pływająca) oprogramowania Solid Edge wraz z rocznym serwisem technicznym u Organizatora.
 4. Promocja dotyczy nowych licencji oprogramowania Solid Edge z wykluczeniem aktualizacji i zmiany pakietów.
 5. Promocja zawiera ograniczoną pule licencji.
 6. Uczestnik, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie wszystkie warunki, wskazane w niniejszym Regulaminie, jest uprawniony do otrzymania od Organizatora oprogramowania CAM Express Foundation za 1zł netto + VAT („Prezent”).
 7. Uczestnik wypełni prawidłowo formularz zgłoszeniowy zawierające poprawne/ prawdziwe dane (imię i nazwisko, numer telefonu, pełna nazwa Firmy, stanowisko, adres e-mail).
 8. Warunkiem skorzystania z akcji jest pozytywna weryfikacja firmy przez Organizatora.
 9. Usługi wdrożeniowe związane z dostosowaniem postprocesora do konkretnej maszyny i sterowania oraz przeprowadzeniem szkolenia zostaną zaoferowane na preferencyjnych warunkach.
 10. Uczestnik złoży pisemne zamówienie w okresie trwania promocji na zakup ww licencji zgodnie z wymaganymi przez Producenta oraz firmę Cador dokumentami zamówieniowymi.
 11. Organizator dostarczy ww pakiet Uczestnikowi w terminie 30 dni od dnia spełnienia wszystkich warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adresem Organizatora, z  dopiskiem „Reklamacja – promocja „Wiosenna promocja: Kup Solid Edge ST8 i odbierz prezent”.
 13. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, jak również opis przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres wskazany przez Uczestnika.
 14. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawа.
 17. Pakiet CAM Express Foundation zawiera: translatory wybranych plików CAD, wizualizację ścieżki narzędzia wykonanej w CAM Express, wykrywanie kolizji, dostęp do biblioteki parametrów obróbki, biblioteki narzędzi, tworzenie przygotówek, tworzenie dokumentacji technologicznej, tworzenie złożeń w środowisku obróbki CAM, funkcje edycji geometrii, przygotowania modelu do programowania strategii obróbczych (funkcje modelowania synchronicznego), interfejs CAM Express jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 18. Promocja trwa od dnia 05.04.2016 do dnia 22.06.2016.
 19. Niniejsza informacja nie stanowi oferty cenowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.