Regulamin Akcji “Prom”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą „Prom” (zwaną dalej “Akcją”).
 2. Organizatorem Akcji jest Cador Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-969), ul. Czechosłowacka 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
  w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000225929, NIP: 586-21-38-650, REGON: 193112440 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Celem Akcji jest promowanie firmy Cador Consulting sp. z o.o. jako partnera – opiekuna, rozpowszechnienie wiedzy z zakresu użytkowania oprogramowania z portfolio firmy Siemens, z zakresów: cad, cam, cae, plm.
 5. Akcja będzie trwała od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, skrócenia lub przedłużenia Akcji w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej www.cador.pl.
 7. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne.
 8. Przystępując do Akcji Uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.
 9. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://cador.pl.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Akcja jest skierowana do przedstawicieli, pracowników firm użytkujących oprogramowanie firmy Siemens, których dotychczasowym partnerem i opiekunem handlowym działającym w ramach platformy inżynierskiej doktorcad.pl była firma Innotech Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zwanymi dalej “Uczestnikami”)
 2. Zgłoszenia do udziału Organizator przyjmuje pod adresem gkozlowski@cador.pl
 3. Uczestnicy Akcji mogą skorzystać z promocji:
  1. Otrzymania Kart podarunkowych Stena Line (zwanych dalej Kartą) o łącznej wartości 1000 PLN, do wykorzystania na rejs
   z Gdyni do Karlskrony u armatora Stena Line Polska (zwanym dalej Stena Line), między 1 sierpnia 2019r., a 1 sierpnia 2020r.
   w specjalnej cenie 1 PLN. Wszelkich informacji dotyczących użycia Kart udzieli konsultant Stena Line pod numerem telefonu +48 58 6609200.
  2. Skorzystania z bezpłatnego szkolenia dla jednego pracownika firmy Uczestnika. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Organizatora, w Gdyni (81-969), ul. Czechosłowacka 3.
   W szkoleniu można wziąć udział w jednym z zaproponowanych terminów. Z bezpłatnego szkolenia można skorzystać wyłącznie w terminach zaproponowanych przez organizatora.
   W przypadku chęci zgłoszenia większej ilości osób z jednej firmy, koszt kolejnych osób ustalony będzie indywidualnie.
 4. Warunki korzystania z promocji:
  1. Aby móc kupić karty podarunkowe (opisane w §2, pkt., ustęp 1) należy zakupić oprogramowanie sprzedawane przez Organizatora na kwotę wyższą, bądź równą 30 000 PLN netto (słownie trzydzieści tysięcy złotych), w terminie nieprzekraczającym 30 września 2019r.
  2. Aby skorzystać z bezpłatnego udziału w szkoleniu (opisanym w §2, pkt. 3, ustęp 2) należy wskazać, w zakresie wsparcia, utrzymania do używanego oprogramowania, jako opiekuna handlowego Organizatora oraz przedłużyć u niego usługę „maintenance’ (licencja ALC), poprzez wypełnienie i wysłanie dokumentów zamówienia, do dnia 31 lipca 2019r.
 5. Przystępując do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Akcji „Prom”.
 6. Przystępując do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Przystępując do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z treścią art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.
 1. Jeśli Uczestnik spełnia kryteria zawarte w §2, pkt. 3, litera a) i b) może skorzystać z obydwu promocji.
 2. Z promocji będą mogli skorzystać Uczestnicy z pierwszych pięciu Firm, które po spełnieniu co najmniej jednego z powyższych warunków zgłoszą się drogą mailową na adres gkozlowski@cador.pl, wpisując w temacie wiadomości „Akcja Prom”.
 3. Terminy szkoleń określone przez organizatora:
  1. dla użytkowników CAD Solid Edge Classic / Premium: modelowanie synchroniczne. Termin warsztatów do wyboru: 23-24 lipca br. lub 26-27 sierpnia br.
  2. dla użytkowników CAD NX (w dowolnej konfiguracji): modelowanie synchroniczne. Termin warsztatów do wyboru: 29-30 lipca br. lub 29-30 sierpnia br.
  3. dla użytkowników CAM NX (w dowolnej konfiguracji): frezowanie – HSM Termin warsztatów: 25-26 lipca br. lub 09-10 września br.
 4. Wybór terminu przez Uczestnika jest dobrowolny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator ma prawo odmówić udziału w szkoleniu w przypadku osiągnięcia limitu miejsc na dany termin.

§3 SZCZEGÓŁY AKCJI

 1. Akcja rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2019 roku i kończy z dniem 30 września 2019 roku o godzinie 23:59:59.
 2. Czas trwania Akcji nie ma wpływu na ważność otrzymanych Kart.
 3. Uczestnik korzystający ze szkolenia przyjmuje do wiadomości, że opłacenie wszystkich kosztów związanych z udziałem pracownika w szkoleniu (m.in. przejazd, nocleg, dieta) leżą po jego stronie.
 4. Na czas trwania szkolenia Organizator zapewnia: udział wykładowców, salę szkoleniową, dostęp do napojów (kawa, herbata, woda) oraz słodki poczęstunek.

§4 PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Cador Consulting Sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, tel: 58 782 02 80, fax: 58 782 02 81, e-mail: biuro@cador.pl
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy z kontrahentem,
  3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę,
  4. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych (w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO).
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie i zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej http://cador.pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości
  w komunikacji elektronicznej wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet.
 4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, próby wyłudzenia możliwości skorzystania z promocji oraz innych działań sprzecznych z ideą i celem Akcji, danemu Uczestnikowi nie będzie przysługiwała Promocja, nawet mimo wcześniejszego jej przyznania. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu jej równowartości w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Organizatora.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie unieważnione lub uznane za niezgodne z prawem, zostanie ono wydzielone z niniejszego dokumentu, a pozostałe postanowienia zostaną utrzymane w mocy.
 6. Akcja, której warunki zostały określone przez Organizatora
  w niniejszym Regulaminie, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym”, „loterią promocyjną” ani „grą”, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania), ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) oraz
  w rozporządzeniach wykonawczych do przedmiotowej ustawy.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji należy zgłaszać do Organizatora drogą pisemną na adres marketing@cador.pl w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji. W tytule e-maila należy wówczas podać: „Reklamacja – Akcja Prom”. Ponadto osoba zgłaszająca reklamację powinna podać swoje dane, adres do korespondencji oraz dokładny opis reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data nadania korespondencji e-mail. Rozpatrywanie reklamacji leży w gestii Organizatora
 8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 lipca 2019r.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.