NX

Oprogramowanie NX firmy Siemens Digital Industries Software udostępnia narzędzia i technologię do projektowania nowej generacji, które umożliwiają szybkie tworzenie oraz rozwój już wyprodukowanych produktów. Narzędzia te łączą dane projektowe z dokumentacją około produkcyjną, niezbędną do wprowadzenia produktu na rynek, w ramach jednolitego środowiska zarządzania. Dzięki budowie modułowej system można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, do konkretnego kontrahenta oraz specyfiki branży.

Zintegrowane środowisko CAD / CAM / CAE udostępnia zaawansowane narzędzia inżynierskie, dzięki którym produkt może być weryfikowany na każdym etapie produkcji (pomysł, tworzenie modelu 3D, wykonanie dokumentacji płaskiej, analiza wytrzymałościowa, zaprojektowanie narzędzi produkcyjnych, proces wytwarzania).

NX jest szeroko stosowane w takich gałęziach przemysłu jak motoryzacja, lotnictwo oraz w narzędziowniach. Narzędzia NX do projektowania zapewniają najlepsze funkcje, wszechstronność, elastyczność i wydajność. Innowacyjne, nowatorskie środowisko Synchronous Technology, łączy modelowanie parametryczne oraz edycję bezpośrednią części zaprojektowanych w innych systemach CAD 3D.

NX CAD:

Wspomaganie projektowania

Solid Modeling

Moduł umożliwia modelowanie hybrydowe, które pozwala na łączenie obiektów modelowanych parametrycznie z modelami geometrycznymi nie sparametryzowanymi. Ten nowoczesny moduł daje możliwość wykorzystywania zarówno klasycznie tworzonych brył, powierzchni i modeli prętowych jak i sparametryzowanych modeli w zintegrowanym środowisku. Moduł ten pozwala tworzyć modele prętowe, powierzchnie i bryły przez przesuwanie krzywych wzdłuż innych, dowolnych krzywych (kierownic) lub przez ich obrót wokół dowolnych osi. Pozwala poddawać te modele operacjom Boole’owskim. NX posiada bardzo efektywne narzędzia do edycji wymiarów pozwalające na szybką modyfikację modelu, unikalna technologia (Direct Modeling) pozwala na nadanie parametrów importowanej geometrii, bez względu na źródła jej pochodzenia. Moduł ten zawiera również szkicownik umożliwiający szybkie i wydajne, parametryczne projektowanie wstępne.

Feature Modeling

Moduł umożliwia szybkie tworzenie oraz edycje fragmentów projektowanego elementu przez wykorzystanie wstępnie zdefiniowanych form geometrycznych (tzw. Feature’ów) jako typowych cech konstrukcyjnych. Obejmuje zestaw brył elementarnych (walce, prostopadłościany, stożki i kule oraz możliwości tworzenia otworów, rowków, wgłębień, występów prostopadłościennych i walcowych jak również zaokrągleń i fazowania krawędzi). Daje on również możliwość drążenia brył i tworzenia obiektów o cienkich ścianach. Te typowe, konstrukcyjne formy geometryczne są sparametryzowane, co pozwala na edycję wymiarów samej formy geometrycznej jak również wymiarów określających jej położenie.

Moduł umożliwiający pracę ze złożeniami. Pozwala on na tworzenie złożenia z wcześniej zamodelowanych części (metoda „bottom – up”), a także na projektowanie części w kontekście złożenia (metoda „top – down”). Zapewnia szybką nawigację w strukturze złożenia i bezpośredni dostęp do pliku dowolnego komponentu lub podzłożenia, umożliwiając tworzenie i edycję geometrii. Położenie elementów w złożeniu może być ustalone względem układu odniesienia lub przez więzy z innymi elementami złożenia. Użycie relacji „inter-part” pomiędzy parametrami komponentów umożliwia tworzenie parametrycznych złożeń, w których powiązane komponenty automatycznie dostosowują się do wprowadzanych zmian. W programie dostępne są narzędzia do uproszczonej analizy ruchu komponentów oraz wykrywania kolizji. Moduł umożliwia także tworzenie i korzystanie z odkształcalnych złożeń i części, udostępniając różne rozmiary i konfiguracje komponentów, takich jak np. sprężyny czy tłoki. Przyjęta architektura pozwala na podział bardzo złożonych struktur na fragmenty celem umożliwienia zespołowego projektowania. Członkowie zespołu mają możliwość pracy równoległej.

Moduł łączy dwie techniki modelowania – bryłową i powierzchniową, umożliwia projektowanie najbardziej skomplikowanych powierzchni. Moduł ten daje możliwość tworzenia wielu typów powierzchni (prostokreślne, powierzchnie prowadzone przez krzywe, powierzchnie typu „swept”, powierzchnie stożkowe, powierzchnie służące do łączenia istniejących powierzchni „bridge”, powierzchnie służące do zamykania otworów ‘n-sided”). Zapewnia tworzenie gładkich przejść łączących przerwy między powierzchniami. Moduł ten daje także możliwość rozpinania powierzchni dopasowanej z zadaną dokładnością do siatki krzywych lub zbioru „chmury punktów”. Modele powierzchni mogą być korygowane przez modyfikowanie linii definiujących te powierzchnie, zmienianie wartości liczbowych parametrów lub zależności sterujących np. zmiennym promieniem zaokrąglenia lub zmianą pola przekroju poprzecznego bryły.

Moduł zawiera podstawowe narzędzia do modelowania elementów giętych z blach. Znajduje zastosowanie w przemyśle maszynowym w projektowaniu podwozi, wsporników i zawieszeń. Pozwala modelować zagięcia, kołnierze, otwory specjalne, rowki, wycięcia i przetłoczenia. Zawiera narzędzia do tworzenia rozwinięć konstrukcji giętych. Oprócz tego w module tym oferujemy narzędzie Flat Pattern do rozwinięć powierzchni płaskich i cylindrycznych modeli które nie były tworzone poprzez funkcjonalność zawartą w module.

Moduł ten pozwala na szybkie wykonywanie dokumentacji technicznej na podstawie modeli 3D. Program automatyzuje tworzenie, wyrównywanie i skalowanie asocjatywnych z modelem rzutów prostokątnych, widoków szczegółowych, różnego typu przekrojów oraz rysunków poglądowych. Na stworzonych przekrojach automatycznie generowane jest kreskowanie zgodnie z przyjętym materiałem lub dowolnym, wybranym wzorem. Moduł wspomaga tworzenie rysunków złożeniowych, zarówno w postaci rzutów prostokątnych, jak i eksplodowanych rysunków poglądowych. Na przekrojach złożeń możliwe jest zdefiniowanie wybranych komponentów, np. śrub, które pozostaną w widoku. Stworzone rysunki można szybko zwymiarować, dodać oznaczenia rysunkowe oraz adnotacje, a wszystko to umieszczone asocjatywnie względem modelu. W adnotacjach i wymiarach można posłużyć się parametrami lub atrybutami modelu geometrycznego, a w rysunkach złożeniowych umieścić automatycznie generowane listy części. Moduł Drafting umożliwia tworzenie rysunków technicznych zgodnie z wymaganiami najczęściej spotykanych norm, takich jak ANSI, ISO, DIN oraz JIS. Pracę w dużym stopniu ułatwiają standardowe elementy wzorcowe, np. typowe dla użytkownika formatki rysunkowe oraz wzorce rysunków dla typowych części – wzorce te zawierają ramkę rysunkową oraz odpowiedni układ widoków modelu. Gdy użytkownik “przeciąga” obiekt do okna graficznego, automatycznie stosowany jest odpowiedni sposób postępowania. Wykorzystanie techniki “drag and drop” może w zdecydowany sposób zwiększyć efektywność pracy w systemie, jak również łatwo zapewnić zastosowanie standardów firmy.

Dzięki kreatorom NX Design Simulation projektanci są prowadzeni przez podstawowe procesy analizy. Dla każdego komponentu użytkownicy przypisują specyfikację materiałową, utwierdzają część, przykładają obciążenie. Automatycznie tworzona siatka geometrii 3D uruchamia analizę przy użyciu oprogramowania NX Nastran.

moduły specjalizowane

Dedykowany moduł do automatyzacji procesu projektowania form wtryskowych. Użytkownik bazując na modelach bryłowych i powierzchniowych krok po kroku prowadzony jest przez poszczególne zautomatyzowane etapy modelowania formy:

 • analiza technologiczności formowanego detalu (lokalizację ścian o określonych grubościach oraz kątach pochylenia
 • definiowanie kształtu oraz rozmieszczania przygotówek dla wkładek formujących
 • tworzenie linii i powierzchni podziału dla wkładek formujących
 • definiowanie korpusu formy, niezbędnych normaliów, wstawiania układów zasilających i chłodzących
 • tworzenie zestawień materiałowych BOM oraz dokumentacji technicznej

Moduł zawiera bibliotekę korpusów form wtryskowych jak również normaliów oferowanych przez czołowych producentów, zawiera on również narzędzia do wykrywania kolizji pomiędzy komponentami formy oraz tworzenia symulacji ruchu dla poszczególnych elementów.

NX Electrode Design to moduł, który pozwala na automatyczne rozpoznawanie i grupowanie powierzchni modelu przeznaczonego do obróbki elektroerozyjne, co znacznie przyśpiesza proces projektowania elektrod EDM. Moduł ten zawiera szereg specjalizowanych narzędzi do wydajnego modelowania części roboczych elektrod. Utworzony kształt elektrody jest asocjatywnie powiązany z elementem obrabianym, przez co wszelkie zmiany geometrii detalu zostają automatycznie uwzględniane w geometrii elektrody. Moduł posiada wbudowaną bibliotekę standardowych korpusów oraz oprawek.

Moduł zawiera zaawansowane narzędzia wspomagające projektowanie tłoczników i wykrojników wielotaktowych, dzięki którym zwiększa się szybkość i elastyczność projektowania narzędzi. Zastosowanie moduł pozwala zmniejszyć koszty tworzonego takiego narzędzia.

Zaawansowane  możliwości modułu pozwalają na:

 • szybkie stworzenie rozwinięcia detalu na podstawie geometrii produktu końcowego (niezależnie z jakiego systemu pochodzi model 3D) oraz zdefiniowanie operacji gięcia, przetłaczania i wycinania.
 • optymalizacje rozmieszczenia detali na taśmie, co prowadzi do minimalizacji strat materiałowych dzięki dostępnym narzędziom do analizy ich technologiczności oraz sił występujących podczas procesu
 • szybkie i wygodne zaprojektowanie kompletnego tłocznika dzięki wbudowanym bibliotekom standardowych korpusów i innych normaliów
 • automatyczne wykrywanie kolizji już na etapie projektowania narzędzi wykrojnika
 • symulację pracy kompletnego tłocznika

NX Routing Mechanical pozwala szybko definiować ścieżki umieszczane wokół oraz przechodzących przez zespoły elementów. Daje możliwość przypisywania zapasów do tych ścieżek oraz kwalifikowania i umieszczania części standardowych zawartych w bogatej bibliotece części ponownego wykorzystania. Zautomatyzowane zestawienia materiałów i raporty zgięć dostarczają informacji do produkcji podsystemów. Czas wprowadzenia na rynek jest znacznie skrócony dzięki wyeliminowaniu konieczności wykonywania pomiarów fizycznych przed rozpoczęciem projektowania podsystemu.

Oprogramowanie NX posiada szereg funkcji pozwalających na pełną i ciągłą kontrolę projektu, zapewniających zgodność tworzonych części, zespołów i rysunków z przyjętymi standardami.

Technologia HD3D wzbogaca dostępne narzędzia walidacji o interaktywny, wizualny interfejs, pozwalający na definiowanie i uruchamianie testów, zapoznawanie się z ich wynikami oraz rozwiązywaniem w aktywnej sesji programu. Informacje dotyczące przeprowadzonych testów poprawności mogą być wyświetlane bezpośrednio na modelu 3D w postaci graficznych, interaktywnych znaczników oraz wyróżnienia kolorystycznego, co pozwala na szybkie, wizualne zapoznanie się z aktualnym statusem części i wykrytymi problemami oraz podjęcie właściwych decyzji korygujących.

Moduł HD3D obejmuje następujące narzędzia do raportowania i testów geometrii:

 • Visual reporting
 • Check – Mate
 • Product Template Studio
 • Requirements Validation

Drafting Plus jest modułem dodatkowym, który nie zawiera specjalnych pasków narzędzi, lecz składa się z szeregu dodatkowych funkcji rysunkowych oraz opcji zintegrowanych z podstawowym pakietem NX Drafting.

NX CAM:

Wysokiej klasy zintegrowany system do wspomagania wytwarzania, połączony z modelowaniem NX CAD. Integracja środowisk CAM oraz CAD pozwala na pracę na jednym formacje plików, dzięki czemu zmiany zachodzące podczas projektowania automatycznie widoczne są na etapie tworzenia technologii obróbczej.

Moduły, które są zawarte w NX CAM:

 • Turning
 • Wire EDM
 • 2,5 Axis Milling
 • 3 Axis Milling
 • 5 Axis Milling
 • Turbomachinery Milling
 • Machine Simulation
 • Feature Based Machining Author

NX CAM pozwala na pełną wizualizację usuwania materiału i weryfikację procesu, wykrywanie kolizji narzędzia wraz z oprawką. Dzięki kinematyce obrabiarki daje możliwość symulacji całej obrabiarki (wrzeciono, stół, element obrabiany, elementy mocujące) na podstawie wygenerowanego, rzeczywistego kodu G.

System zawiera również bibliotekę parametrów obróbki oraz bibliotekę narzędzi. Mamy możliwość tworzenia przygotówek o różnym kształcie, dokumentacji technologicznej, programów kontrolnych realizowanych przez sondę pomiarową.

Dzięki Synchronous Technology mamy możliwość tworzenia i edycję złożeń zawierających modele utworzone w różnych systemach CAD 3D oraz przygotowanie modelu do programowania strategii obróbczych.

NX CAM jest w polskiej wersji językowej. Zawiera również narzędzie (Post Builder.) do tworzenia oraz edycji postprocesorów.

Najnowszy NX CAM:

NX 12 CAM wprowadza potężne możliwości zwiększania efektywności produkcji i rozszerzenia działalności firmy. Nowe zaawansowane możliwości oprogramowania NX CAM 12 do obróbki form i matryc, obróbki produkcyjnej i obróbki części zespolonych pozwalają firmom osiągać nowy poziom wydajności poprzez digitalizację procesu produkcji części.

Obróbka form i matryc

Adaptacyjne frezowanie to nowa, szybkobieżna strategia cięcia, która może skrócić czas cyklu obróbki nawet o 60 procent. Ta inteligentna metoda zgrubna pozwala na głębokie cięcia i stałe obciążenie narzędzia, co zwiększa szybkość usuwania materiału, a jednocześnie wydłuża żywotność narzędzia. Chociaż idealnie nadaje się do cięcia twardych materiałów, takich jak stal stosowana do oprzyrządowania, Frezowanie Adaptacyjne może być stosowane do szybkiego frezowania różnych materiałów, w tym obróbki wykańczającej elementów aluminiowych.

Ta innowacyjna strategia cięcia utrzymuje stałą grubość wiórów dzięki dynamicznemu ustawianiu parametrów obróbki, w tym posuwu. Poprzez utrzymanie stałej grubości wiórów podczas całego cięcia siły cięcia można znacznie zmniejszyć, co umożliwia dużą prędkość i posuw przy użyciu całej długości ostrza. Daje to przewagę nad tradycyjnym frezowaniem, gdzie można używać tylko niewielkiej części długości ostrza.  Dzięki zastosowaniu Adaptive Milling można używać dużych prędkości skrawania, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji poprzez wydłużenie żywotności narzędzia tnącego.

Obróbka złożonych części 

Obróbka 5–osiowa (pięcioosiowa) umożliwia precyzyjne wytwarzanie złożonych elementów przy użyciu mniejszej liczby operacji oraz konfiguracji, co pozwala zredukować koszt oraz czas dostawy gotowych elementów. NX CAM 12 wprowadza nowe, zaawansowane funkcje, które usprawniają programowanie NC tworząc wydajne, wieloosiowe ścieżki narzędzia.

Nowe możliwości 5 – osiowej obróbki rurowej (Tube Milling) drastycznie upraszczają programowanie elementów pustych o wąskich cechach, włączając w to porty bloków silnika i blachy okrywające do maszyn wirnikowych. Takie programowanie przy użyciu metod konwencjonalnych może być bardzo czasochłonne oraz podatne na błędy, co w rezultacie prowadzi do przestojów w produkcji. Tube Milling usprawnia proces programowania NC, umożliwiając wyeliminowanie przygotowania oraz zminimalizowanie wprowadzanych parametrów, co pozwala na tworzenie spójnych i wolnych od błędów ścieżek narzędzia. Te wydajne operacje obróbki zgrubnej i wykańczającej zapewniają szybkie i wolne od błędów frezowanie 5 – osiowe, które skraca czas obróbki i poprawia jakość obrabianej powierzchni.

Obróbka wykańczająca

Ulepszone strategie wykańczania w NX CAM 12 mogą poprawić jakość obrabianej powierzchni. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie jednolitego przejścia na całej powierzchni obrobionej, niezależnie od nachylenia.

NX CAE – analiza wytrzymałościowa

Zaawansowane możliwości dostępne w zintegrowanym środowisku NX CAE (Simcenter 3D), pozwalają na stałą współprace zespołów projektantów oraz analityków. Inżynierowie w łatwy sposób mają możliwość aktualizacji analizowanych modeli o zmiany projektowe dzięki ograniczeniu błędów spowodowanych translacją danych.
Moduły NX CAE (Simcenter 3D) pozwalają na przeprowadzenie następujących analiz:

 • wytrzymałość i trwałość konstrukcji
 • naprężeń, drgań, drgań własnych, zmęczenia
 • termicznych
 • dynamiki ruchu
 • przepływu oraz mechaniki płynów
 • optymalizacyjnych

Zintegrowane solwery uwzględniające wpływ wielu czynników (multi-physics), najlepsze w swojej klasie narzędzia do przygotowywania modeli ze wsparciem multi-CAD połączone z ECAD i oprogramowaniem do kontroli systemów oraz integracja PLM z zarządzaniem strukturami zaawansowanej symulacji pozwala rozwiązać każde zagadnienie MES o rzeczywistych wynikach.

Więcej o Simcenter 3D

Pobierz bezpłatną wersję próbną

NX CAD, NX CAM, NX CAE

Pobierz bezpłatną wersję testową NX CAD, NX CAM, NX CAE

Telefon

58 782 02 80

Dział techniczny

58 772 74 64

E-mail

biuro@cador.pl